/> รัตนะ5 พุทธวจน
Live.จากวัดนาป่าพง

Live..จากวัดนาป่าพง 20-11-59

Posted by ป๊อก บางกรวย นนทบุรี on Saturday, November 19, 2016

สนทนาธรรม

get your own embeddable forum with Talki

หนังสือพุทธวจน

กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ

Photo Credit :  tgdaily บุคคลผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ ลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่  ถึงแม้บำเรอไฟ ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเอง...
Read More

ภิกษุผู้ลามกย่อมยินดีด้วยการทำลายสงฆ์

Photo Credit :  palungjit ดูกรอานนท์  ภิกษุผู้ลามก  เล็งเห็นอำนาจประโยชน์ ๔ ประการนี้  ย่อมยินดีด้วยการทำลายสงฆ์   อาปัตติ...
Read More

อารมณ์อันมิใช่โคจร

Photo Credit :  grit เธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปใน อารมณ์อื่น อันมิใช่โคจร  เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณ์อื่น อันมิใช่โคจร มารจักได้ช...
Read More

ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

Photo Credit :  Danish photographer ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที...
Read More

นิมิต ๕ ประการ

Photo Credit :  thejournal ภิกษุนั้นพึงกัดฟันด้วยฟัน ดุนเพดานด้วยลิ้น ข่ม บีบคั้น บังคับจิตด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟัน ดุนเพดานด้วยลิ...
Read More

บุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าย่อมไม่เห็น

Photo Credit :  mumkhao บุคคลเห็นอยู่ซึ่งพรหมจรรย์นั้นอย่างนี้ว่า พรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์กว่าพึงมี ดังนี้ ด้วยเหตุดังนี้แล บุคคลชื่อว่...
Read More

การทำบุญที่ได้บาป

 Photo Credit :  thairath ดูกรพราหมณ์ บุคคลเมื่อจะก่อไฟ ปักหลักบูชายัญ ในการบูชายัญเบื้องต้นทีเดียว ย่อมเกิดความคิดอย่างนี้ว่า ต้องฆ...
Read More